Klauzula informacyjna - Sklep Pomido - tylko najlepsze okazje!

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dla klientów i kontrahentów Gline Sp. z o.o.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), przekazujemy poniższe informacje dotyczące Państwa danych osobowych.


Administrator danych osobowych

Administratorem  Państwa  danych  osobowych  jest:  Gline Sp. z o.o., ul. Prosta 17, 30-814 Kraków.

Cel i podstawa przetwarzania

Państwa dane osobowe przetwarzamy:

 • w celu zgodnym z udzieloną zgodą, o ile została wyrażona zgoda, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 • w celu udzielenia odpowiedzi w związku z Państwa zainteresowaniem naszą ofertą handlową, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • w celu zawarcia i wykonania umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • w celu realizacji obowiązków prawnych, na przykład wynikających z przepisów podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • w celu wykonywania naszych prawnie uzasadnionych interesów jako Administratora, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO, takich jak marketing bezpośredni, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych będą następujące podmioty:

 • podmioty, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych osobowych w naszym imieniu: spółki informatyczne, kancelarie prawne, jednostki audytujące, agencje ochrony;
 • podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane:

 • w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu cofnięcia zgody;
 • w przypadku przetwarzania danych na podstawie w celu przedstawienia oferty – przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz kontaktowali się Państwo w sprawie jej zawarcia;
 • w przypadku przetwarzania danych na podstawie w celu wykonania umowy – do momentu wygaśnięcia umowy;
 • w przypadku przetwarzania w celu realizacji obowiązków prawnych – przez okres w jaki aktualne przepisy prawa nakazują ich przechowywanie;
 • w przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – do momentu ustania tego interesu (np. przedawnienia roszczeń

lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu, przeciwko dalszemu przetwarzaniu przez osobę, której dane dotyczą.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych;
 • prawo do ograniczenia przewarzania danych;
 • prawo do sprzeciwu;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja na temat prawa cofnięcia zgody

W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody informujemy, że wyrażenie zgody każdorazowo jest całkowicie dobrowolne, a w przypadku jej wyrażenia w dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do jej wycofania. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano dotychczas.

Obowiązek podawania danych osobowych

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej jednak konieczne, jeśli chcą Państwo zawrzeć z nami umowę lub otrzymać oferty. Podanie danych na postawie zgody jest całkowicie dobrowolne.

Informacja na temat zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

X